X-Pro Anti Glare

X-Pro Anti Glare

X-Pro 2

X-Pro 2

X-Pro WW

X-Pro WW

TrackLight

TrackLight

Surface Cylinder

Surface Cylinder

Solid Square

Solid Square

Solid Pendant

Solid Pendant

Bollards

Bollards

Solid

Solid

X-Pro Anti Glare
X-Pro 2
X-Pro WW
TrackLight
Surface Cylinder
Solid Square
Solid Pendant
Bollards
Solid

|  Koizumi Lighting Technology Corp  |   Japan   |    1871   |

 


|    ► Koizumi - Kaizen (Video)   |    ► Koizumi - Atarashi (Video)    |